คาสิโน โปรแรงกว่า ลื่นไหลเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ต้องหอบเงินไปบ่อนให้เสี ยเวลา

คาสิโน โปรแรงกว่า แบล็คแจ็คเป็นเกมที่ใช้ทักษะได้หลากหลา ยกฎที่ผู้เล่นจะต้องคุ้นเคยหากเขา / เธอต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จ ที่นี่ เราจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ของแบล็คแจ็ค, รูปแบบของโต๊ะแบล็คแจ็ค, มูลค่าของไพ่และกฎของเกมวัตถุ ประสงค์ของแบล็คแจ็ค

วัตถุประสงค์ของแบล็คแจ็คคือการไ ด้ไพ่ในมือที่น้อยกว่าหรือเ ท่ากับยี่สิบเอ็ดที่ชน ะมือของเจ้ามือเค้าโครงตารางกระบองโต๊ะแบล็คแจ็คมีรูปร่างค รึ่งวงกลมแ ละมีตำแหน่งผู้ เล่นสูงสุด ถึงเจ็ด ตำแหน่งและตำแหน่งตัวแทนจำหน่าย ด้านหน้าตัวแทนจำหน่ายคือชิ ปสแต็คและด้านซ้า ยของดี ลเล อร์คือรองเท้าคาสิโน ด้านหน้าของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งคือบริเวณที่เจ้ามือ วางไพ่ของผู้เล่น เหนือตำ แหน่งของผู้เล่นจะมีแถบเสี้ยวเล็ก ๆ ติดป้าย “ประกันภัยจ่าย 2 ต่อ 1” การเดิมพันประกัน ผู้เล่นทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่นี้

ค่าบัตรบัตร 2-9 มีมูล ค่า 2-9 คะแนนตามลำดับบัตร 10-K มีมูล ค่า 10 คะ แนนต่อบัตรเอซมีค่า 11 คะแนนยกเว้นเมื่อมือมากกว่าหรือเท่ ากับ 11 ซึ่งในกรณีนี้จะเท่ากับ 1กฎขอ งแบล็คแจ็ค (วิธีเล่ น)ผู้เล่นแต่ละคนวางเดิมพันผู้เล่นแต่ละคนแจกไพ่สองใ บหงายหน้าขึ้นและเจ้ามือจะแจกไพ่ส องใบโดยหงายหน้าขึ้นห นึ่งใบและคว่ำหน้าลงอีกใบหนึ่ง

หากผู้เล่ นคนใดมี Ace และไพ่มูลค่า 10 คะแนนผู้เล่น ชนะ 1.5 เท่าของการเดิมพันห ากตัวแทนจำหน่ายเป็นเอซผู้เล่นอา จทำประกันได้ใ นตอนนี้ ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ บัตรลงของเขา / เธอ ถ้าเป็ นไพ่ที่มีค่าสิบคะแนนเจ้ามือจะชนะ ห ากไม่มีการปัดเศษจ ะ

ดำเนินต่อไปโดยไม่มีเจ้ามือเปิ ดไพ่ให้ผู้ เล่นเห็นผู้เ ล่นหันจา กซ้ายไปขวาของดีลเลอร์ไม่ว่า จะตีกดสองครั้งหรือแยกตามไพ่ที่พวกเขาถือและกฎขอ งบ้านผู้เล่นที่เล่นไพ่มากก ว่ายี่สิบเอ็ดคนจะเสียเดิมพันโดยอัตโนมัติ

คาสิโนหากเจ้ามือไปมากกว่ายี่สิบเอ็ดเจ้ามือจะแพ้ และผู้เล่นทุกคนที่ไม่ชนะมากกว่ายี่สิบเอ็ดคนหากดีลเลอร์ไม่ไปเกินยี่สิบเอ็ดผู้เล่นที่มีมืออยู่ เหนือดีล เลอร์และน้อย กว่าหรือเ ท่ากับยี่ สิบเอ็ดชน ะหากมือของเจ้ามือมียอดรวมสูงกว่าของผู้เล่นผู้เล่นจะเสียหากมือของดีลเลอร์ผูกมือข องผู้เล่นผู้เล่นจะไม่ชนะหรือแพ้ไพ่จะถูกรวบรวมโดยเจ้ามือและเริ่มรอบใหม่

คะแนนของผู้เล่นในแบล็คแจ็คคำนวณโดยมูลค่าสะ สมของไพ่ในมือของเขา / เธอ กฎของแบล็คแจ็คนั้นตรงไปตรงมามากเนื่องจากไพ่ทั้งหมด 2 ถึง 10 นั้นมีมูล ค่าเท่ากัน

แต่ Jacks, Queens และ Kings นั้นมีค่าสิบคะแนน Ace สามารถเป็นหนึ่งหรือสิบเอ็ดคะแนนขึ้นอยู่กั บว่ามันจะทำให้คะแนนรวมมากกว่ายี่สิบเอ็ดหรือไม่ ผู้เล่นเสียถ้าคะแนนของเขา / เธอมากกว่า 21 ซึ่งในกรณีนี้พ วกเขาจะจับ

ผู้เล่นเล่นกับเจ้ามือเท่านั้นและไม่เล่นกับผู้เล่นอื่นที่โต๊ ะเดียวกัน หากผู้เล่นคนหนึ่งจับแบล็กแจ็กกฎระบุว่าเขา / เธอออกจากเกมทันทีไม่ว่าจะมีใครคนอื่นรวมถึงเจ้ามือรว มอยู่หรือไม่การไหลของเกมตรงไปข้างหน้า: ผู้เล่นทุกคนวางเดิมพันสำหรับเกม เจ้ามือจะแจกไพ่สองใบสำหรับทุกการเดิมพัน (ในบางโต๊ะผู้เล่นสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งมือในคราวเดียว) จากรองเท้า

(ผู้ถือบัตร ที่มีสองหรือมา กกว่าเด็คเสมือน – เพื่อต่อสู้กับการนับไพ่) ตัวแทนจำห น่ายยังแจกไพ่สองใบสำหรับเขา / เธอด้วยห นึ่งใบหงา ยขึ้นและอีก ใบหนึ่งคว่ำหน้า (เรียกว่าไพ่ “รู”) จากนั้นผู้เล่นดู ที่มือของพวกเขา (ไพ่) และตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการไ พ่เพิ่มจาก

เ จ้ามือหรือว่ าพวกเขาจะยืนด้วยสิ่งที่พ วกเขาได้รับ ตัวแทนจำหน่ายถามผู้เล่นทุกคนที่โต๊ะว่าพว กเขาต้องการทำอะไรและทำตาม คำขอของทุกคน หลังจากที่ผู้เล่นทุกคนถูกเรียกให้ยืนหรือถูกจับพ่อค้าจะคว่ำไพ่คว่ำหน้าแจกให้เขา / เธอก่อนห น้านี้และจ่ายเงินรางวัลหรือรวบรวมการสูญเสีย

คาสิโน ได้เงินชัวร์ ตามกฎของแบล็คแจ็คแบล็ค แจ็คชนะโดยอัตโนมัติและจ่าย 3: 2 การชนะปกติจ่ายเพียง 1: 1 ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นจะได้รับสิ่งที่เขา / เธอกลับม าและยังทำกำไรได้เท่ากับสิ่งที่พวกเขาวางเดิมพันเดิม

ต่อไปนี้เป็นผังกระบวน การที่แน่นอนหลัง จากตัวแทนจำหน่ายแจกไพ่ใบแรกทั้งหมดหากผู้เล่นมีแบล็คแจ็คและเจ้ามือไม่มีผู้เล่นจะชน ะโดยอัตโนมัติห ากเจ้ามือมีไพ่แบล็คแจ็คแ ละผู้เล่นไม่ได้เจ้ามือจะชนะโดยอัตโนมัติหากทั้งผู้เล่นและเจ้า มือมีแบล็กแจ็กมันเป็ นการผลักดัน

และไม่มีใ ครชนะหา กไม่มีแบล็คแจ็คการเ ล่นจะเริ่มต้นโดยผู้เล่นคนแรกที่เล่นมือทั้งสองของ เขาตา มด้วยผู้ เล่นค นที่สองเ ป็นต้นไปเจ้ ามือเล่นมือ ของเขาหลั งจาก ที่ผู้เล่นทุกคนจบแล้ว